Vaiko psichologas id televizijos

Jei padarysime, kad vaikas dël savo amþiaus nereikalauja psichologo paramos, mes turime didþiulæ klaidà. Visiðkai negerai, kad psichologinës problemos þmogui pasirodo suaugusiøjø amþiuje. Toks argumentavimas yra daþnas. Vaikams taip pat reikia paramos kasdienio gyvenimo iððûkiams spræsti.

Kadangi vaikas jau eina á specialistà, neturëtume jo prastesnës kokybës. Mes neturime to visiðkai paruoðti. Vaikas turi jaustis, kad yra malonu mums ir kad jis yra priimtas visais. Apsilankymas pas gydytojà ið jø, kuris yra vaikø psichologas Krokuvoje, yra tik mûsø nerimo efektas, kad priklausysime nuo jo. Kad vaikas jauèia, kad mûsø akis nëra blogesnis, netrukus bus atidaryta psichologë. Taèiau labai svarbu pasiekti norimà gydymo poveiká.

Kaip turëèiau kreiptis á psichologà su savo vaiku? Visø rûðiø elgesys, kuris, mûsø nuomone, nëra teisingas, turëtø bûti konsultuojamasi su gydytoju. Jei vaikas yra drauge su draugais su moksliniais draugais arba baiminasi eiti á mokyklà komandoje, turëtume reaguoti. Atminkite, kad toks elgesys nëra normalus, bet patologinis. Ne tik tai, kad vaikas liko neteisingas, bet ir padidina jo psichologiná pobûdá. Nenuvertinkite jø. Pabandykime atrasti prieþastá. Absoliuèiai ne vieni, nes to negalima padaryti. Mes nesiruoðiame paskutiniam sveikam polinkiui. Bet tiesiog apsilankæ specialiste.

Pasirenkant psichologà, norëdami padëti lenkiðkam vaikui, visada ieðkokime asmeno, kuris jau pasirodë esàs grynas ir teigiamas poþiûris jau gerà naktá. Susitikimo pasekmëms labai svarbi atmosfera, kurià psichologas gamina tiesioginiame biure. Vaikas turi gerai já numatyti. Jis turi surasti psichologo skydà nuo blogø emocijø ir turëti saugumà savo aplinkoje. Jis taip pat turi prisiminti jausmà, kad jis beveik nesakys, psichologas eis á jo dalá, kad jis já paþins.