Vaiko pastangos po negimdinio nedtumo

Per tà laikà, kai stengiamës surasti draugà su draugu, kiekvienà dienà neámanoma laukti gerø naujienø. Geriausia, kad po santykiø mes norëtume eiti á vaistinæ nëðtumo testui ir uþpildyti jà, kad informuotume grupæ ir vyrus apie artëjantá ðeimos augimà. Ir daþnai atsitinka, kad, nepaisant gerai suplanuotø pastangø, nëðtumo testas parodë, kad mes nesame nëðèios. Negalima atbaidyti, namø nëðtumo testas gali bûti neteisingas.

Pirmiausia reikëtø suprasti, kad vaistinëje turimi nëðtumo testai veikia vienu principu. Jø vaikðèiojimas yra labai funkcionalus. Jis pagrástas hormonø HCG aptikimu (atliekamas sëkmingai ávykus nëðtumui ðlapime. Nëðtumo testai yra labai atviri rëme ir tuo paèiu metu yra labai draugiðki, todël juos reikia gràþinti pagal pridëtame lapelyje pateiktus nurodymus.

Þinoma, paprastai þinomi nëðtumo testai nëra neklaidingi. Jø nepatikimumas gali bûti susijæs su keliais veiksniais:

pasibaigæs - tas pats kaip ir bet kuris naujas maistas, farmakologinë ar dermatologinë medþiaga, nëðtumo testai ir neturëtø bûti naudojami pasibaigus galiojimo laikui. Tada, nes jo pozicijos gali bûti sutrikdytos ir pelnas bus neátikëtinas,papildomø vaistø vartojimas, moters amþius - nëðtumo testo produkto idëja nëra net jo tikrasis veikimas ir laukimo laikotarpis nuo galimo apvaisinimo. Taip pat yra þinomos moters ligos, jos priemonës ir amþius. Ðtai kodël þmonës su inkstø liga, iðblukimas ir antidepresantø vartojimas, siekiant geriau paþvelgti á dalykus, turëtø kreiptis á specialistà, nes jø sëkmë testas gali pareikalauti nëðtumo, kuris ið tikrøjø neávyko,mikropore - kartais tai atsitinka tuo, kad nëðtumo testas nustatë nëðtumà, bet po keliø dienø, po to, kai atsinaujino, jis buvo neigiamas. Tada galima pastebëti, kad ji pasiekë træðimà, taèiau embrionas nesuteikë gimdos. Tokiu atveju bûtinai praneðkite gydytojui, nes gali bûti negimdinis nëðtumas,skubëjimas - tai daþniausia nëðtumo testø trûkumø prieþastis. Nors gamintojai sakë, kad dël savo matavimø gausu nëðtumo aptikimo jau ðeðtà dienà po apvaisinimo, reikia suprasti svarbø dalykà: HCG yra kuo anksèiau pastebimas gamtoje, tik vëliau ðlapime. Todël, kad bûtumëte tikri, geriau laukti papildomos savaitës, kad suteikèiau man daugiau laisvës.

Ðiuo metu nëðtumo testai sudaromi taip, kad 99,9% atvejø jie tiria nëðtumà. Visada galvokite apie tai, kad bet kokiu atveju nëra neklystantys, ir dël didesnio tikrumo turëtumëte kreiptis á specialistà ir atlikti papildomus testus. Bet klaidø atveju, paprastai tai atsitinka tuo, kad testas nustatë nëðtumo, kuris neegzistuoja, o ne atvirkðèiai. Ðtai kodël moterys, kurios nenori pastoti, gali jaustis átikinamai neigiamu bandymo poveikiu.