Thiemos mados dou 2017

Praëjusá ðeðtadiená buvo parengtas naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë didelæ dalá þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas veikë þemiausiame taðke ir visas baigësi be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Darbe buvo naudojami tik paprasti ir subtilûs audiniai su spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, sukurtai nërimu. Be to, jie buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pintinëmis ir iðsiuvinëtais bikinais. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë mergaitëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su ávairiais þiedais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas daugiausia paskutinei progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota daugybë sunkiausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið dabartinio pardavimo, bus perkeltos á artimà vaikø namà. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas yra pasirengæs remti ávairius gerus ir efektyvius veiksmus. Savininkai savo gaminius pakartotinai iðleido aukcionuose, o pardavimo objektas buvo netgi jø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks biurus, kurie dabar yra susisiekæ su geguþës mën. Be to, jis informavo, kad bendrovë turi internetinës parduotuvës atidarymà, kuriame bûtø galima rinkti kolekcijas, iðskyrus stacionarias parduotuves.Vietinis drabuþiø þenklas yra matomas ið paèiø geriausiø drabuþiø gamintojø. Kiekvienoje ðalyje ji turi keletà gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, kiekvienos ið geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø prieðakyje. Kiekvienà kartà ði kompanija renka paslaugas su dabartiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká siaubingà pripaþinimà, kad prieð atidarant parduotuvæ jie anksti ryte pasiruoðæ ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio vardo rezultatai nuo daugelio metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir ðalyje, ir uþsienyje. Raðant apie jà, netikslinga paminëti daugelá pasitenkinimo, kurià ji gavo, ir patvirtina, kad gaminiai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Lemon vienkartiniai drabuþiai