Technologijo pletros telefonai

Ðiuo metu technologijos intensyviai vystosi. Mes jau turime galimybæ ne tik makro, bet ir dar maþesniu mastu, ty nano mastu. Ðiam objektui naudojamas kiekvienas elektronø mikroskopas.

Ðiuo metu viena ið labiausiai pageidaujamø ámoniø, auginanèiø skirtingø tipø optinæ árangà, yra „Carl Zeiss AG“. Ámonë buvo sukurta dabar 1846 m. Jos iniciatoriai buvo Carl Zeiss ir Ernst Abbe bei Otto Schott. Atsiþvelgiant á tai, kad bendrovë turi daug kitø optiniø fotoaparatø meno, ðios ámonës poveikis yra labai kokybiðkas. Ðiandien elektronø mikroskopija yra viena ið labai prieinamø optiniø prietaisø, kurie yra apdorojami daugelyje aukðtøjø mokyklø. Yra ta pati áranga, kuri naudoja vaizdo elektronà. Dël to galima iðtirti medþiagos struktûrà iki atominio lygio. Taèiau verta þinoti, kad mëginys, norint já iðbandyti pagal paskutiná prietaiso tipà, turëtø atlikti elektros energijà. Ið ðios bûklës, prieð jà iðtyrus, tam tikrame árenginyje jis padengiamas metalo sluoksniu. Turite atsakyti, kad laboratorinës árangos veikla reikalauja daug patirties. Verta prisiminti, kad su zeiss mikroskopais atlikti tyrimai paprastai pasiþymi puikiais rezultatais, pradedant aukðtos kokybës vaizdais, taèiau jie turi bûti tikslûs þiniø apie árangos veikimà.Elektroniniai mikroskopai yra neatsiejama priemonë, surinkta nagrinëjant ávairias medþiagø struktûras. Nors jo iðnaudojimas yra ypaè sudëtingas ir reikalauja didelës patirties.