Tarptautine politika ir komunikacija

Tarptautiniu mastu yra diplomatinë kalba, kuriai bûdinga tradicija ir iðraiðkos vaidmuo. Taèiau, be to, jis moko visà spektrà iðraiðkø, kurios uþmaskuotoje sistemoje atspindi kalbëtojo ketinimus. Jûs turite sugebëti juos perskaityti tinkama technologija, kuri nëra lengva gavëjams.Turtingø ðaliø politikai skelbia kalbas ir praneðimus, skirtus klausytojams ið turtingø kalbiniø srièiø. Vertëjas atlieka svarbø vaidmená ðiuo klausimu. Ið jo praneðimo priëmimas labai priklauso nuo jo priëmimo. Tam reikia ne tik gerai þinoti kalbëtojo kalbà, bet ir turëtø bûti puikus mokslas apie politinæ kokybæ ir tarptautinius santykius.

Kokios formos vertimas á diplomatijà paprastai naudojamas?Geriausias bûdas iðversti tokias kalbas yra nuoseklus vertimas. Jie nesiekia reguliariai, tai yra, lygiagreèiai pareiðkimams, padëti atstumui tarp maþesniø ar ilgesniø teksto daliø. Vertëjas mano, kad uþduotis yra apibendrinti fragmentus klausytojams, atsiþvelgiant á visà jø idëjà ir pabrëþiant svarbiausius elementus. Deja, todël malonu, nes kiekvienoje kalboje yra idiomø ar fraziø, kuriø ji negalës paþodþiui versti, nors ir visam kontekstui reikalingu bûdu. Diplomatijos kalba taip pat gausu daugybës metaforø ir bendrumø, kuriø nuoseklios interpretacijos turi suteikti daugiau paþodinës konstrukcijos, prieinamos vartotojams nauju lygiu. Ir nuoseklus vertimas turi bûti be aiðkinimo.

Kas turëtø atitikti vertimà?

ðaltinis:

Vertëjai nori naudoti rimtà polinká sparèiai analizuoti turiná, pasirinkti svarbiausià informacijà, sukurti sintaksinæ iðraiðkà ir tiksliai atspindëti tikràjá kalbëtojo ketinimà. Tai svarbus vertëjo dëmesys tarptautinëje arenoje. Nuoseklus vertimas vësiomis aplinkybëmis atliekamas profesionalø, turinèiø didelæ patirtá. Jie sukuria sukurtus metodus, kaip ásiminti turiná arba átraukti juos á konkreèiø þodþiø santrumpø kûrimà, arba simbolius, þyminèius intonacijà, akcentavimà ar raktiniø þodþiø iðryðkinimà. Dël ðios prieþasties laikotarpiu garsiakalbio lygio dinamika yra nepaprastai didelë.Tada nuoseklus vertimas þodþiu yra þodinis vertimas, sutrumpintas ir todël paprastai trumpesnis nei kitas tekstas, atspindintis dalykø kvintesencijà ir kalbëtojo minties eigà bei, be to, jo ketinimus.