Subsidijos individualiosios amones pletrai

Cnc frezavimas yra apibrëþiamas kaip apdirbimo procesas, kurio metu ið ruoðinio pasirinktas konkretus medþiagos kiekis. Per frezavimo laikotarpá apdorojamos maþiausios medþiagos. Jûs gausite daug greitai, naudodami maðinas, kurios vaikðèioja su tam tikru paðaru. Maðinos taip pat vadinamos frezavimo staklëmis. Daþniausiai galite susitikti su klasikinëmis frezavimo staklëmis ir frezavimo technika pjaustytuve.Cnc frezavimo metodas grindþiamas kompiuterio valdymu.

https://neoproduct.eu/lt/dr-farin-man-veiksmingas-lieknejimo-gydymas-vyrams/

Rekomenduojama naudoti tris pagrindinius frezavimo tipus: tuo paèiu metu, veidà ir peèius.Frezuojant veidà, sukimosi aðis yra lygiagreti apdorojamam pavirðiui. Iðilgai rato perimetro pasirenkami pjovimo dantys, kuriø kiekvienas veikia nepriklausomai. Frezavimo árankiai sukoncentruojasi tiesiais arba spiraliniais dantimis, sukdami rotacinius pavirðius.Galinis frezavimas reiðkia, kad frezavimo staklës patenka á velenà. Sukimosi aðis iðgaunama statmenai apdirbtam pavirðiui. Apdirbimas atliekamas per pjaustytuvo pavirðiaus kraðtus.Veido frezavimo metu pjaustytuvas vertikaliai pasukamas iðilgai apdirbamo pavirðiaus. Sëkmingai apdorojant nuoþulnus pavirðius, pjovikliai gali bûti ðiek tiek pasviræ. Galima tuo paèiu metu gaminti (pjauti gaminá ðonuose, kai frezavimo staklës turi pirmuosius dantis.Priklausomai nuo medþiagos tipo, kuris priklauso nuo apdorojimo trukmës, gaunami skirtingi frezavimo árenginiai. Veido frezos pjaustomos ðoniniu ir priekiniu. Diskiniai pjaustytuvai pjaunami ðonuose. Ant pagrindo gaunami kintantys dantys, kurie pakaitomis pjaunami griovelyje. Dël ðios prieþasties gera lusto evakuacija yra praktiðka. Kampiniuose pjovikliuose pjovimo briaunos nustatomos skirtingais kampais.