Su lietuvio kalba

Atliktø tekstø vertimas nëra populiarus. Tai darbas imantis uþdavinys, reikalaujantis daug efektyvaus ir tobulo kalbos mokymosi. Daþnai vertëjo uþduotis yra priimti rizikingus sprendimus dël galutinio vertimo. Tai ypaè svarbu literatûros vertimams. Pasirinkimas tarp labai ilgalaikio ir ypaè graþaus vertimo nëra didelis iððûkis vertëjui. Galø gale nëra visø rûðiø straipsniø vertimo. Net moksliniuose ar oficialiuose straipsniuose gali bûti fraziø, kuriø klaidingas aiðkinimas gali bûti tinkamas klaidas.

Hallu Motion

Asmuo, tvarkantis vertimà, paprastai yra labai nepatogioje padëtyje. Jis nurodo vertëjui iðversti tekstà, visiðkai pasitikëdamas ja. Jis nenaudoja atitinkamø pasiûlymø dël kalbos trûkumo, kad galëtø patikrinti teksto vertimà. Ji gali pasiekti, pasikonsultavusi su antruoju vertëju, kuris iðreiðkia savo nuomonæ. Atskiruose pavyzdþiuose tai netgi bûtina. Tokiu atveju iðlaidos automatiðkai padidinamos. Kuo daugiau laiko vartotojas turi skirti vertimo ágyvendinimui. Ið paskutiniø veiksniø visada verta naudotis tokios didelës pasitikëjimo, patyrusiø vertëjø paslaugomis.

Krokuva garsëja savo raðytojais. Jei jø nëra, vertëjai paprastai yra paslëpti ir tobuli. Krokuvos mokykla neturi bûti labai brangi! Geras vertëjas siûlo tik tas paslaugas, kuriø vertë yra verta. Taèiau mes negalime tikëtis labai maþø tarifø, nes daþnai, kaip þinome, jis tiekia tiek pat blogà kokybæ. Visuomet reikia papraðyti vertëjo iðbandyti jo laisvæ kurti ankstesnius vertimus. Tai neturi bûti nuvertinama. Paprastai tai yra pagrindiniai veiksniai atrenkant rangovà. Geras vertëjas turëtø padaryti mûsø darbà prieinamu mums. Jø kokybë turëtø bûti mûsø pagrindinis veiksnys.