Spalvotojo metalo metalurgija

Catch Me, Patch Me!

Ðiuo metu metalurgija yra sritis, apimanti ne tik plastiko formavimo procesus ir liejyklas, bet ir groja makro grupëmis. Ðiuolaikinis planas paprastai atlieka metalografiniø mikroskopø tyrimus.

Mikroskopija yra kaþkas, kas atsirado prieð kelis ðimtus metø. Taèiau tik neseniai, priklausomai nuo mikroskopo tipo, jie pradëjo naudoti metalurgijoje. Paskutiniais etapais jie reikalingi knygoje su inþinerinëmis medþiagomis. Ðiuo metu labiausiai þinomi ðioje srityje yra metalografiniai mikroskopai, kurie, be kitø dalykø, yra ieðkomi metalo dëmiø ar jø proverþiø paieðkai. Yra dabartinis atvaizdavimo metodas, kuris atliekamas nepermatomiems mëginiams. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kuriuose dëmesys skiriamas atominëms stadijoms ir ðviesos mikroskopams, kuriems bûdingas maþesnis didinimas. Stebëjimai, atliekami naudojant ðiuos árenginius, yra nepaprastai svarbûs, nes dël to galime aptikti kitus mikrokrekingo metodus dokumente arba jø inicijavimà. Taip pat galima apskaièiuoti faziø dalá ir tiksliai nustatyti atskirus etapus. Dël ðios prieþasties mes vis dar galime nustatyti inkliuzø skaièiø ir bûdà, taip pat daugelá kitø svarbiø komponentø metalurgijos poþiûriu. Pavyzdþiui, daþnai ásigyjamos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai bus ásigyti, kad bûtø galima giliai stebëti medþiagos struktûrà, todël perspektyvoje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra svarbus, nes tai leidþia lengvai aptikti medþiagø defektus. Taèiau, kad ðios rûðies baldø aptarnavimas bûtø sunkus. Nuo tyrimo pradþios tik kvalifikuoti asmenys turëtø já atlikti.