Sopoto sopoto mado dou 2017

Ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë ateinanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo sukurtas maþiausias elementas, o pilnumas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami tik realûs ir smulkûs audiniai, turintys tinkamø spalvø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su efektyviais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos, dël ðios prieþasties, graþios vestuviø suknelës aukcionas baigësi. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo anonimiðkumà. Be to, buvo parduodami keli ávairiausiø kolekcijø drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus skiriamos ðeimos namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius naudingus ir naudingus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai gráþo á mûsø medþiagø pardavimà, ir ðis pardavimas buvo net apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks parduotuviø dabar prieðais geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame auksas bûtø atvirkðtinës kolekcijos nei fiksuotojo ryðio parduotuvëse.Mûsø drabuþiø prekës þenklas yra vienintelis didþiausias drabuþiø gamintojas. Jis turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, áskaitant daugumà graþiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Tuo paèiu metu ði funkcija suteikia kolekcijas bendravimui su didþiuliais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad net prieð parduotuvës paleidimà tie, kurie jau yra ryte, yra pasiruoðæ didelëms eilëms. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinio darbo medþiaga ið daugelio metø susiduria su dideliu vartotojø, taip pat ir pasaulio, ir uþsienyje pripaþinimu. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugelá pasitenkinimo, kurá ji ágijo ir kurie árodo, kad produktai yra aukðèiausios vertës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: vienkartiniai drabuþiai