Pramonines siuvimo madinos

Didþiosios ir silpnos pramonës reikmëms reikia gamybos maðinø. Maðinos gali egzistuoti skirtingai, taèiau jos turi þinoti bendrà bendrà. Jie turi bûti patvirtinti ir priimti Techninës inspekcijos biure skaityti. Ðie du reikalavimai yra bûtini.Kas gali bûti padaryta, jei maðinø sertifikavimas neávyko, kai já ásigyjame dël maðinos amþiaus (jis buvo gautas tais metais, kai tokiø sàlygø nebuvo, arba pardavëjas mums nepateikë gero sertifikato?

EcoSlim

Jei neturime sertifikato, mes galime já paimti ið maðinos. Ðiuo atþvilgiu reikëtø rasti ámonæ, kuri ketina iðduoti sertifikatà. Prieð pradedant maðinø sertifikavimà atliekama nuosekli diagramø analizë. Yra elektros, konstrukciniø, pneumatiniø ir hidrauliniø konstrukcijø, kurie turi bûti pateikiami kartu su lydimomis dokumentacijomis. Kad mes neturime tokiø dokumentø, ji turëjo samdyti sertifikuotà ámonæ, kuri atkurs schemas (viena, bet atkuriant modelius bus brangiai kainuojanti, ir jei mes kada nors nusipirkome maðinà be schemø, todël pagalvokite teisingai. Iðnagrinëjus dokumentus, jei nëra kliûèiø, sertifikavimas vyksta.Maðinø sertifikavimas, todël tik pirmasis etapas pasiekti ðimtà procentø saugios maðinos. Po sertifikavimo jis siûlo pakviesti techninës inspekcijos biurà tikrinti. Jei leidþia Techninës prieþiûros tarnyba, mes galime leisti darbuotojams dirbti su maðina. Ir kad norime bûti garantija, kad Lenkijos organizacija yra tikrai saugi, siûlau atlikti maþø ar esminiø reikalavimø audità.Maðinø sertifikavimas ir smulkiø reikalavimø auditas bei esminiø reikalavimø auditas, todël yra vienintelis vienintelis vienintelis veiklos lygis. Audituojant nedidelius reikalavimus ar esminius reikalavimus, jis tampa panaðiu valdymu, kaip ir sertifikavimo pabaigoje. Iðbandomos visos gamintojo sistemos ir dokumentacija, taip pat kontroliuojami darbo vietos nurodymai ir saugos sprendimai. Daugelis ámoniø tai daro taip, kad jei jie pastebës gerus trûkumus ar trûkumus, jie patys siûlys pakeitimus ir pokyèius, kurie turës átakos sveikatos ir saugos gerinimui.