Praktinio agudthio agyto stathuoeio metu

Dël daugelio prieþasèiø daugelis sveèiø nusprendþia gaminti uþ kitos ðalies ribø. Juose nenurodoma, kad jiems nereikia bûti labiau identifikuojami su mûsø pilietybe, be to, jie neturi idëjos gráþti á savo ðalá. & Nbsp; Taip pat yra þmoniø, kurie, perkeldami á uþsiená, nori ásigyti nuomojamo turto. & Nbsp Þmonës, kurie dirba ne Lenkijos Respublikoje, turi galimybæ kreiptis dël hipotekos Lenkijoje, kuri taip pat yra ne tik prekybos sklypas namø regione, bet ir turi savo potencialà. Taèiau savaime suprantama, kad jiems reikia ágyvendinti kaþkà kità, nei tai, kà darbuotojai dirba Lenkijoje.

Visø pirma, kai kurie bankai leidþia praðyti hipotekos tik tiems, kurie atlieka grynuosius pinigus á banko sàskaità. Kaip þinote, paskutinis etapas yra paskutinis sunkus etapas, nes kitos bendrovës vykdo pervedimus tik á asmenines sàskaitas, atidarytas vietiniuose bankuose, arba visais patikrinimais. Tokiais atvejais turëtumëte papraðyti papildomø dokumentø apie nuolatines pajamas. Be to, yra daugiau reikalavimø savo indëliui tiems, kurie dirba su iðimties grupiø galimybe. Taip, þmonëms, dirbantiems uþ ðalies ribø, bet vis dar Europos Sàjungoje, bankas padidins kito ánaðo vertæ iki 20% nekilnojamojo turto kainø (darbuotojams, atliekantiems Lenkijos ánaðà á Lenkijà 2014 m., Tik 5%, bet þmonëms, kurie Amerikoje - namø ánaðo vertë bus 50%.

Þinoma, bankai tikrai norës iðversti hipotekos rinkimui reikalingus dokumentus, t. Y. Gimimo liudijimà, dokumentà, patvirtinantá, kad esate teisme su savininku, santuokos liudijimà. Hipotekos paraiðkos vertimas gali bûti praðomas vertimo biure, kurio specializacija - ekonominiai ir profesiniai vertimai. Biurø pasiûlà galima rasti interneto dalyse, taip pat po iðankstinio susitarimo su pasirinktu vertëju. Bankai, kuriems nereikia pateikti bûsto paskolai gauti reikalingø dokumentø, yra „Nordea“ ir „Deutsche Bank“.