Pogimdymine depresija

Jis neslëps savæs, kad ið tikrøjø visi - ið tikrøjø - þmogus ras daugiau nei vienà akimirkà, kai jauèiasi ne labai gerai ir net labai blogai. Kartais, galø gale, tai tik lengva apatija, melancholija ar tiesiog nostalginë nuotaika. Kadangi tai nebëra, bet maþa bûsena ir patogi depresija - ir bloga nuotaika pradeda vartoti lëtiná pobûdá - tada galime pereiti prie depresijos prieþasèiø.

Ðiuo atveju tikrai verta kreiptis á psichologà, kad pabandytumëte uþsikimðti liga ir bent jau já patikrinti. Ar visuomet verta bent jau ðiuo atveju raðyti „Google“: pvz., Psichologas Krokuva (tada - tada susidurti su data, ar yra naujø formø, kaip verta tai daryti?

Þinoma, yra ir kitø dalykø. Tiesà sakant, viskas priklauso nuo mûsø elgesio. Netgi tokie dalykai, kaip rasti kelià á gyvenimà, galvoti apie bûsimos profesijos pasirinkimà, arba - tarkim, - santykiai su jûsø sutuoktiniu - yra puiki sàlyga, kad galëtumëte kreiptis á psichologà tik pasikalbëti su juo. Kartais pats pokalbis iðvalo vienà bûdà. Ji gali turëti paramà. Visa tai yra su sàlyga, kad susitiksime su profesionaliu psichologu ir asmeniu, kuris galës mus rasti, todël paprastai tai nëra toks ðvarus ir pats. Bet kokiu atveju, galite kreiptis á psichologà, turintá santykinai trivialø temà, jei mes jame laikomës patogaus poþiûrio.

Kai kurie þmonës gëda naudoti psichologø pagalbà. Jie gëda save kaip prieð draugus. Tai atsiranda dël daugelio mitø, kurie vis dar iðlieka savo visuomenëje. Daugelis þmoniø, net ir tø, kurie yra prislëgti, yra problema suskaidyti ir eiti á psichologà. Ir kas tiksliai, kai psichologas turi „pakeisti“ draugà á draugiðkà pokalbá - bent jau teoriðkai - maþiau svarbiu klausimu ...

Kai mes greitai prisimename, ne visada pasieksime þmogiðkàjá ekspertà, kuris ið tikrøjø galës mus iðklausyti ir patarti mums uþ keliø ðûkiø. Vizitas yra suderintas su bûtinybe pradëti - ið tikrøjø - svetimà. Vis dëlto, jei mes gausime, tada psichologas Krokuva padës mums.