Pjaustytuvas

Kai kuriuose biuruose ir ástaigose medþiagos yra nukreipiamos ar saugomos, kurios gali bûti matomos sprogios atmosferos su oru sukûrimui. Visø pirma, bus medþiagø, tokiø kaip dujos, skysèiai ir kietos medþiagos su dideliu dezintegracijos laipsniu, pvz., Anglies dulkës, medþio dulkës ir kt.

Tokiomis aplinkybëmis darbdaviai privalo ávertinti sprogimo ir sprogimo rizikos vertinimo rizikà. Visø pirma nurodykite interjerà ir butus, kuriuose yra didþiausia sprogimo rizika. Sprogiosios zonos turëtø bûti naudingos tuo pat metu ir lauke, ir patalpose. Be to, darbdaviai privalo parengti grafinius dokumentus, kurie reguliuoja ir papildomai nurodo veiksnius, galinèius sukelti uþdegimà.

Sprogimo pavojaus vertinimas turi bûti atliktas remiantis 2010 m. Liepos 8 d. Ûkio ministro potvarkio reikalavimais, susijusiais su bûtiniausiais reikalavimais dël pasitikëjimo ir sveikatos darbe, kartu su sprogios atmosferos pasiûlymu („Journal of Laws 2010“ Nr. 138. 931.

Atliekant sprogimo rizikos vertinimà, atsiþvelgiama á objekto charakteristikas. Jis pateikiamas pagal jo dydá, aukðtø skaièiø, patalpø, technologiniø linijø skaièiø ir kt. Bûdai ir stiliai formuojami taip, kad bûtø priimtinas gaisro ir greitos rizikos maþinimas ir paðalinimas. Nustatyta, kokia yra degiø medþiagø grupë, kuri gali bûti galimo sprogimo ðaltinis. Naujoviðki sprendimai yra sukurti siekiant sumaþinti sprogimo rizikà.