Perkunija

Sinchroninis vertimas yra idealus vertimo bûdas, kuris veikia garsui nepralaidþiame kambaryje, o asmuo, besidomintis vertimu, daugiausia turëtø sukurti ðá projektà ir pasirinkti programà, kuriai klausytojas yra priskirtas. Tai árodo, kad vertëjas, áeinantis á garso izoliacijà, iðklausys garsiakalbio kalbà ir tada beveik tuo paèiu metu atliks vertimà. Yra vertimo tipas, kai kurie laikomi sinchroninio vertimo variantu, kuris vadinamas nuosekliu vertimu. Vertëjas, turintis tokio tipo vertimà, yra ðalia kalbëtojo (paprastai deðinëje, ið savo pastabø paþymi, kad jis verèia visà kalbà. Sinchroninis vertimas á televizijà yra labai panaðus á tiesioginá vertimà þodþiu. Ið tikrøjø tà patá atlieka garso izoliacija, kvalifikuoti vertëjai, kurie gali iðversti þodþius á sistemà, kuri yra laisva ir natûrali, ir tuo pat metu jie yra þmonës, atsparûs baimëms ir sugebantys kontroliuoti savo emocijas.

Taèiau ðio tipo vertimai iðskiria keletà dalykø. Visø pirma, þmonës, verèiantys televizijà, turi naudoti balsà, kuris mëgsta mikrofonà. Kaip þinote, mikrofonas iðkreipia balsà, o asmuo, kuris verèiasi á televizijà, turi turëti rimtà þodá ir balso garsà, kurá mikrofonas neiðkraipys. Kas gera, sinchroninis vertimas visada atliekamas ið garsui nepralaidþiø kambariø. Su vertimais, pateiktais per televizijà, neabejotinai pasirodys, kad kartais nebegalësite árengti garso izoliacijos kabinos. Papildomas triukðmas ne tik iðkreipia garsiakalbio þodþius, bet ir trikdo, o tai yra antrasis elementas, kuris yra streso jausmas ir mintis, kad ji turi bûti sukurta ir imuninë. Apibendrinant, kartais sinchroninis vertimas nesiskiria nuo nieko, kas verèiama televizijoje. Taèiau tai nekeièia fakto, kad asmuo, atliekantis sinchroniná vertimà televizijoje, veiks vienu metu vertimo þodþiu vertes, o antroje situacijoje gali kilti problemø.