Periferinio arenginio diagnostika

Kas yra kolposkopas?

Kolposkopas vis dar yra gerai þinomas diagnostikos prietaisas, naudojamas ginekologiniø tyrimø metu. Tai specializuota priemonë, kuri, dëka puikios optinës sistemos ir specifinio bendraaðio apðvietimo derinio, suteikia galimybæ iðtirti intymias moterø kûno dalis, veikianèias pavojingas ligas. Su kolposkopu galite gauti iki 400 kartø didesná vaizdo padidinimà.

Kolposkopas ir jo ágyvendinimas

Kolposkopas rekomenduojamas kolposkopijai, ty gimdos kaklelio pavirðiaus ir kanalo, taip pat makðties ir vulvos tyrimui, siekiant nustatyti pokyèius, galinèius kalbëti apie ikiklinikines gimdos kaklelio vëþio formas. Apskaièiuota, kad kolposkopo sukeltos diagnozës tikslumas yra nuo 79 iki 97%, palyginti su jo modeliu.

Kaip veikia kolposkopinis tyrimas?

Kolposkopija yra neskausmingas tyrimas, atliekamas pacientui ginekologinëje këdëje. Atskiroje tyrimo pradþioje gydytojas nustato pacientui ypatingà spektrà, kuris padeda vizualizuoti gimdos kaklelio makðties dalá. Pritvirtinus, makðèiai naudojama spalva su skaidriomis sienomis, uþ kurios matomos didelio makðties sienos ir gimdos kaklelio dydis, intensyvus apðvietimas. Kolposkopas su fotoaparato pagalba leidþia áraðyti egzaminà ir stebëti já atskirame ekrane, papildomai raðyti ir duoti pacientui, taip pat medicininës dokumentacijos ir diagnozës paruoðimo pabaigà.