Paslaugo pardavimo aradai

Labai sparèiai plëtojant technologijas ðiandienos kasos aparatai turi daug skirtingø funkcijø, kurios ne tik leidþia registruoti pardavimus, bet ir palengvina árenginio valdymà, netgi gerina klientø aptarnavimà, sutrumpina laikà, reikalingà inventoriui, leidþia tiksliai kontroliuoti kasos darbà, taip pat kontroliuoti kasos darbà. inventorius.

„Novitus“ kasos aparatai pasiþymi dideliu funkcionalumu, jie retai bendradarbiauja su visomis prietaisø serijomis, su jais galima prisijungti, pavyzdþiui, kompiuterá, brûkðniniø kodø skaitytuvà, magnetiniø korteliø skaitytuvà ir lustinës kortelës skaitytuvà, mokëjimo korteliø terminalà arba elektroninæ skalæ. Þodþiu, ðiandieniniai fiskaliniai kasos aparatai laikosi pigiai sudëtingø elektroniniø prietaisø, nei prieð kelerius metus, taip pat naudojasi tikrai sudëtinga konstrukcija.

Kokios yra kasos aparatø savybës? Paprastai fiskalinius kasos aparatus padalijame á dvi grupes - elektroninius kasos aparatus, elektroninius kasos aparatus, ECR ir elektroninius pardavimo taðkus-POS kasos aparatus, taip pat þinomus kaip kompiuterinius kasos aparatus. Ðie du kasos aparatø bûdai turi daug galimybiø, o tai yra jø techniniø parametrø iðvestinë priemonë. Gydant taip lengvai, EMTT kasetës palaiko labai ribotà iðplëtimà ir organizavimo galimybes, susidûrusios su POS kasos aparatais, ir jos taip pat iðsiskiria ribotomis mintimis ir pakraunamos su konkreèia programine áranga. RAM atmintis, svarbi ERC kasos aparatams, turi nuo 1 iki 8 MG talpos, todël po keleriø metø naudojimo ji nebëra ant dirþo ir praktiðkai pridedama prie bendradarbiavimo. Yra dar vienas ádomus skirtumas - nors mes turime galimybæ prijungti skirtingus iðorinius árenginius prie EMTT kasos, paskutiniame kompiuteryje nëra jokiø papildomø pardavimø ið kompiuteriø programos - mums reikia kasos paslaugos iki paskutinio.

Tarp ERC kasos skiriame:- neðiojamieji kasos aparatai, kuriø minimalus dydis taip pat yra nedidelis funkcijø spektras. Yra tos paèios priemonës, skirtos, be kita ko, tiems vartotojams, kurie pateikia kvitus, kuriø turinys kartojamas.- vieno sëdyniø kasos aparatai - jie gali padaryti daug daugiau nei mobilieji kasos aparatai, galite prisijungti prie jø, pavyzdþiui, skalæ, kompiuterá ir kodø skaitytuvà, ir èia galite padaryti ðiek tiek, kad pagerintumëte jø konfigûracijà.- sistemos kasos aparatai - árengtos didesnëse ámonëse, kuriose yra daug pinigø.

POS kasos - tai technologiðkai paþangios áraðymo árenginiø grupës. Þinoma, jie turëtø bûti vadinami kompiuteriais, pritaikytais apyvartos áraðymui, taip pat keliø skirtingø funkcijø, susijusiø su prekiø saugojimu ir daugiau jø pardavimu, ágyvendinimu.