Paslaugo kasos aparatas yt

Ástatymas ápareigoja daugelá verslininkø uþregistruoti apyvartà kasoje. Tinkama áranga turi turëti parduotuviø, kirpëjø ir kosmetikos savininkø, netgi taksi vairuotojus, gydytojus ar teisininkus.

Profesijos, kuriø gyventojai privalo pirkti kasos aparatus, labai skiriasi. Sistemoje, kurioje yra paskutinis, yra daug kasos aparatø bûdø. Tai palengvina bet kokio árenginio pasirinkimà kaip tinkamà ámonës veiklai. Parduotuvës su fiskaline áranga turi tiesioginæ galimybæ ir POS, ir ERC. Pirmoji ið dabartiniø kategorijø skirta vartotojams, kurie ketina pirkti kasà, siûlantá, kiek darbo. Savarankiðko árangos tipo pakeitimus gali ieðkoti þmonës, kurie kampanijà vykdo maþesniu mastu, o paskui ir teisininkai ir gydytojai. Paskutinis patarimas apima patiekalus su maþesniais parametrais, pavyzdþiui, mobiliuosius kasos aparatus, vieno sëdynës kasos aparatus arba sistemos kasos aparatus. Mobilieji telefonai yra nedideli, todël juos lengva pakuoti ir iðgauti bet kur. Jø teikiamos funkcijos neabejotinai yra gana ribotos, taèiau kai kuriø profesiniø grupiø sëkmei pasirodo, kad to pakanka. Dauguma paprastø kasos aparatø yra daug naujø prietaisø. Jie turi ilgaamþiðkus akumuliatorius, dël kuriø svarbu juos jaustis valandomis, nesirûpindami iðkrovimu. Tai yra tvirtas sprendimas moterims, dirbanèioms keliaujanèiø prekybos árodymø, kokiø darbo sàlygø nëra daugelyje elektros energijos jungèiø. Visur, kur reikës perkelti árangà, veiktø tas, kuris identifikuojasi su stabilia forma ir apvalkalu, pagamintu ið sveikø medþiagø. Ðioms dalims bûdingi beveik visi mobilieji kasos aparatai. Gamintojai labai daþnai, kaip papildoma apsauga, taip pat siûlo kitø tipø dangtelius arba dangtelius, apsauganèius klaviatûrà nuo purvo.