Nedtumo drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë auginimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo maþiausias taðkas ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Katës viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai laukinius ir maþus audinius su gera, spalvinga spalva, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai þavëjo erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Be jø, jie taip pat dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis, taip pat palaidinukais su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Dël rimtø drabuþiø dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, daugiausia skirtas ðiai progai. Suknelë buvo perduota asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Nuo paskutinio pardavimo gautos pajamos bus nustatytos lenkø vaikø namams. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir labdaros veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë aukcionus kitiems produktams, o kai sandorio vieta buvo net apsilankymas pasirinktoje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad paskutinë kolekcija pasieks parduotuviø tik geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja ásteigti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø naudinga rinkti ne stacionariø árenginiø kolekcijas.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø. Pasaulyje yra keletas gamyklø. Anksèiau jis dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ypaè daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà laisvalaiká ðis verslas vykdo pagal pirmuosius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos turi toká svarbø pripaþinimà, kad net prieð parduotuvës atidarymà ryte pasirodæ asmenys pasirodo ilgose eilëse. Ðios kolekcijos atsiranda tà paèià dienà.Bendrovës produktai jau daugelá metø, taip pat ir pabaigoje, buvo labai populiarûs klientams, kai jie taip pat yra uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neparduoda, jau nekalbant apie daugybæ apdovanojimø, kuriuos ji gavo, ir patvirtina, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Haccp vienkartiniai drabuþiai