Namo apsauga vroclave

Saugumas yra disertacija plaèiai suprantamame, kasdieniame jos veikimo elemente. Taèiau ar kasdien gráþtame prie saugos, kai gyvename su elektros energija? Þinoma, ne. Bet mes ne kasdien paleidþiame aplink butà, tikriname kiekvienà kartà, kai elektros instaliacija ir gydymo nuoseklumas.

http://kankusta-duo.shop/lt/Kankusta Duo - Veiksmingas sprendimas moterims ir vyrams, kurie nori prarasti nereikalingus kilogramus

Ið dalies dël naudojimo saugumo, be to, kad tinkamai veikia plaèiai suprantama elektros sistema, galima áþeminti. Kas jie yra?Apsauginiai laidininkai - tai procesai, kurie sudaro objektà, kuris yra elektrifikuotas dirvoþemiu, o ðiuo atveju ákrovimas neutralizuojamas. Apsauginis áþeminimas yra apsauga nuo elektros smûgio.Dvi daþniausiai uþduodamos PE ir PEN, ty PE (apsauginis laidininkas, ádiegtas ðiuolaikiniuose TNS árenginiuose ir PEN (apsauginis neutralus laidininkas, naudingas TNC arba TNCS árenginiuose.Taigi TNC sistemos liga reiðkia, kad PEN vienu metu atlieka neutralaus ir apsauginio laidininko funkcijà. Tai reiðkia, kad nenuostabu, kad dël to ðis kabelis yra ne tik vienos fazës stygø, bet ir per visà apkrovos srovæ, o trijø faziø grandinëse jis veikia apkrovas, atsirandanèias dël asimetrijos árenginyje.Nepriklausomai nuo naudojamo kabelio, juose nëra jokios anekdotai, o tai turëtø bûti atsargûs. Garsusis sakinys „elektra nëra paþymëtas“ neatspindi realaus pasaulio.Dabar, kai þinote, kaip rûpintis savo saugumu, verta susipaþinti su vaisiais, kuriuos sukelia jo trûkumas.Daþniausias netinkamos árenginio apsaugos ar netinkamo apdorojimo rezultatas yra elektros smûgis.Ar þinojote, kad srovës srautas tinkamu kûnu, kurio intensyvumas yra daugiau nei 70 planø, yra skausmingas?Kas yra paralyþiaus pabaiga?Blogiausiu atveju, net mirtis, kiti poveikiai yra ðirdies sustojimas, nudegimai, sàmonës netekimas, raumenø mëðlungis arba dalinis audiniø deginimas.