Moksliniai pasiekimai vokieeio kalba

nutresin

„Mini-Market Insoft“ yra grynøjø pinigø projektas, paruoðtas parduotuvëms, valdomoms ið centrinio biuro. Visø darbuotojø veikla ámonëse yra skirta vartotojø aptarnavimui ir pardavimui, o kitos funkcijos yra automatizuotos ir ribotos. Parduotuviø programinë áranga „PC-Market Insoft“ bazëje ir „Mini-Market Insoft“ sandëliuose - tai sprendimai, sukurti naudojant savo parduotuviø tinklo aptarnavimo teorijà arba dirbant franðizës forma. Tokioje sistemoje „PC-Market“ programinë áranga atlieka „Mini-Market“ sprendimo svarbos taðko vaidmená.

Tokiø konstrukcijø dëka mes galime automatiðkai valdyti elementus ið visø „PC-Market“ programinës árangos elementø ir funkcionalumo. Tinklo centrinë ástaiga gali atlikti kiekvienos parduotuvës darbà, atlikti analizæ ir dël to priimti sprendimus dël parduotuvës perkrovimo prekëmis, asortimento valdymu ir kainomis.

Kas suteikia „Mini-Market Insoft“ sistemai?„Mini-Market Insoft“ sistemos skydelis gali bûti atkuriamas su jutikliais. Straipsniai gali bûti apibrëþti, nes jie taip pat gali bûti jø parametrai, galite juos paðalinti.

Dël to, kad patekote á bazæ ir patikrinote, ar tiekimas yra teisingas, iðlaikant kolektorius, sutaupote daug laiko.

Parama lojalumo sistemoms, kurias palaiko nuolaidos ir tikslai. Taisyklës yra iðnagrinëtos centralizuotai, o kortelës skaitymas automatiðkai patvirtina sandoriø gràþinimo taisykles.

Sistema leis jums perþiûrëti gaminiø bûsenà realiu laiku, kad galëtumëte ið karto nuspræsti dël kito prekiø pristatymo ar perdavimo tarp parduotuviø.

„Mini-Market Insoft“ programa palaiko daugiakalbius gebëjimus, kurie leis jums ávesti paprastà sistemà visai parduotuviø grandinei be jokios prieþasties pasauliui, kuriame jie yra.

„Mini-Market Insoft“ visà laikà praneða, áskaitant kokios parduotuvës buvo parduotos, kiek pinigø yra kiekvienos parduotuvës valiuta, kokià marþà jie paëmë uþ parduotas prekes.