Mados dizaineris kiek jis uthdirba

Ðá ðeðtadiená baigësi naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas veikë grieþèiausiame elemente, o visas pasiruoðæs be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo naudojami tik kasdieniais ir subtiliais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Tarp jø átakà darë ir nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël rimtø drabuþiø dizaineriø, siûlomø þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visais þiedais, puoðtomis nëriniais ir graþiais gëlëmis.Po ðou buvo parengtas ypaè ðiuolaikinei progai paruoðtos graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið svarbiausios kolekcijos. Ið ðio pardavimo gautos pajamos bus deponuojamos mûsø vaikø namuose. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius vertingus ir ðiltus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai naudojosi savo prekëmis pardavimui ir, jei aukciono objektas buvo netgi paskutinis gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija ateis á þurnalus jau geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas svarsto galimybæ atidaryti kompiuterinæ prekybà, kurioje kolekcijos bûtø prieinamos ne stacionariuose parduotuvëse.Mûsø drabuþiø kompanija yra gërimas tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Visame pasaulyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, moderniø, visø pirma daugelio geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà akimirkà ði kompanija þiûri á koalicijà su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð parduotuvës atidarymà tie, kurie yra pasiruoðæ ryte, ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà dienà.Ðios kompanijos poveikis daugeliui metø iðgyvena didelá populiarumà tarp vartotojø, taip pat galø gale, taip pat ir uþsienyje. Raðydami apie tai, netikslinga paminëti daugelá pasitenkinimo, kurá leidþiama, ir kurie apima, kad rezultatai yra geriausios kokybës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai kosmetiniai drabuþiai