Kompiuterizacija pasaulyje

Daþnai mes galime uþregistruoti kasos padëties prekybos árangà ðiuolaikinio kompiuterio puslapiuose - daþnai su jutikliniu ekranu - ir fiskaliniu bei fiziniu spausdintuvu arba ámontuotu brûkðniniø kodø skaitytuvo skaitiklyje. Tokie sprendimai daþniausiai yra nukreipti á plaèius prekybos centrus ir parduotuves, priklausanèias parduotuviø statybai.

Juose yra daug asortimentø, produktø kainos daþnai keièiamos, o produktai taip pat daþnai parduodami, kai ir kada jie ásigyjami. Todël reikia kompiuteriniø áraðø apie pardavimo ir pardavimo sandorius, atliktus perkeliant já á kodo skaitytuvà ir spustelëjus vienà mygtukà kompiuteryje.

Taèiau ði kompiuterizacija nenorima. Pavyzdþiui, jei mes darome su nedidelio turto parduotuvë, darþoviø parduotuvë ar parduotuvë, turinti labai bûdingà asortimentà, tokia kompiuterizacija bus nereikalinga. Esant tokiai padëèiai, kai uþsakome kelis ar keliolika vienetø vieno produkto vienà kartà per dvi savaites, o pasirinkimo tipas nesikeièia labai daþnai, mums reikia tik nedidelio pliuso. Pakanka suskirstyti asortimentà á kelias ar keliasdeðimt grupiø, kiekvienas turi pateikti atskirà PLU ir klijuoti etiketes su bet kurio produkto vertëmis. Kai yra keletas ið jø, nëra daug darbo, ir efektyviai saugoti visus naujus produktus kainos ar prekiø kiekio srityje.

Maþo turto parduotuvës kasos aparatas yra privalomas - mokesèiø inspekcijos reikalavimas. Jei parduotuvë atitinka tam tikrà pajamø lygá, ji turi naudoti ðá patiekalà. Taèiau parduotuvës savininkas, nors ir ápareigotas uþregistruoti ðá kasà ir naudoti já su kiekvienu sandoriu, yra didelis pasirinkimas kasos aparato tipui. Sëkminga maþa turto parduotuvë, verta rinktis paprasèiausias, pigiausias kasos modelis, kuris neturi per daug funkcijø, bet yra normalu naudoti. Ið anksto galime daryti prielaidà, kad tai yra svarbiausi kriterijai sëkmingam kasos pirkimui ir kad jie ilgà laikà nepasikeis.