Kolposkopija poznan polna

Kolposkopas yra tinkamas prietaisas, kuris paprastai yra átrauktas á tyrimus, susijusius su gimdos kaklelio patologijomis. Jis naudojamas citologiniams makðties ir gimdos kaklelio tepinëliams ieðkoti.

Ðiuo metu visi kolposkopai yra lengvi ir saugûs. Yra galimybë nuolat archyvuoti dinaminius vaizdus, kurie stebimi inde. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ atlikti tikslià tendencijà lauke, todël kolposkopinis tyrimas yra neátikëtinai malonesnis ir tikslesnis. Dauguma pavyzdþiø yra aprûpinti skaitmeniniais tikslais, dël kuriø galite archyvuoti studijø eigà. Áraðas, apimantis informuotumà apie kolpofotografijà, skaitmeniná archyvavimà interneto terpëje arba vaizdo áraðymo asmená.Tai parodoma svarbiø poþymiø momentu, kuris turëtø bûti apibûdinamas gera kolposkopo forma. Visø pirma tai reikalauja geriausios vertës patiekalo. Ji turi suteikti puikià vaizdo bûklæ, aiðkias nuotraukas ir vaizdo áraðus ir nori bûti aprûpinta specializuota programine áranga, kurios dëka bus galima tiksliai analizuoti surinktà vaizdinæ medþiagà. Jis ávertinamas panaðiai kaip didþiausias prietaiso tikrumas.Puikios kokybës kolposkopo optinë sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema taip pat turëtø bûti aprûpinta keliais aproksimacijos metodais. Geriausi pavyzdþiai leidþia apytiksliai 20 kartø. Pasirenkant kolposkopà, taip pat turëtumëte pateikti atsiliepimus apie fokusavimo diapazonà ir fokusavimo diapazonà. Kuo svarbesnis, tuo geriau.Geriausieji átaisai turi bûti iðdëstyti pantografo rankenoje, kuri uþtikrins paprastà ir tikslià judëjimà bet kokioje galimoje plokðtumoje. Rankà reikëtø aprûpinti uþsikimðimo galimybe, kodël svarbu, kad ji bûtø nukreipta á tam tikrà kryptá.