Kliento aptarnavimo pareigas

Jei esate bet kokio objekto ar maitinimo ástaigos savininkas, ypaè gerai þinote, kad þmogui teikiamø paslaugø greitis yra vieniðas ið svarbiausiø iððûkiø, su kuriais turite susidurti. Taèiau jûs tikriausiai niekada nepagalvojote, kad galutinis aspektas turi átakos ne tik uþsakymo rengimo greièiui, bet ir uþsakymo ávedimui á komandà ir pateikiant já kasoje.

Titan gelTitan gel Geriausias neinvazinis būdas padidinti savo varpą

Taigi, jei jûsø namas yra papuoðtas tradiciniais arba keliais paþangiais ar pasenusiais kasos aparatais, ðis aspektas þymiai pailgina klientø aptarnavimo laikà, kuris tiksliai atspindi jo ávykdymà, ir jo trûkumas ið jûsø siûlomø paslaugø!Laimei, rinkoje yra vis daugiau galimybiø, o maitinimo pramonë gali turëti daugiau technologiðkai paþangiø sprendimø, kurie tiesiogiai veikia teikiamø paslaugø grupæ! Ðiuo metu mes padedame vykdyti tokià misijà, kurios tikslas - pagerinti maitinimo paslaugø kokybæ. Mes siûlome vienà ið paþangiausiø padavëjø ir bartingo produktø - „Gastro Pos Demo“ programà.Jo iðnaudojimas yra ne tik intuityvus, bet ir iliuziniu bûdu panaðus á darbà tradiciniame fiskaliniame kasoje, todël sveèiai nepatirs didesniø sunkumø prisitaikydami prie novatoriðkø sprendimø! Be to, visas planas ágyvendinamas lieèianèioje sistemoje, uþtikrinantá ramybæ ir svarbiausià, daug greièiau pasirinktà uþsakymà. Be to, padavëjo identifikavimui bûdinga didelë technologinë paþanga ir paprastas naudojimas, nes jis ávedamas ávedant kodà, kuris idealiai tinka tam tikram þmogui arba, dar paprastiau, naudojant specialià magnetinæ kortelæ.„Gastro Pos“ programa yra aiðki „Turi bûti“, jei norite, kad klientø aptarnavimas bûtø aukðèiausio lygio pasaulyje! „Gastro Pos“ yra naudojamas ir gerbiamas gerbiamø maitinimo vietø ir maloniø barø galioje! Todël nustebinkite, kad ðiek tiek ilgiau ir manau, kad jûsø namai pakils dar aukðtesniame lygyje!