Kiaudinio virimo indukcijos metu

Kepimas lydi þmones ðimtmeèius, o ne daugelis namø ðeimininkiø þino, kad jose yra daug veiklos, pavyzdþiui, pjaustymo, smulkinimo, smulkinimo ar trinties. Jei norime padaryti toká patá sudëtingà patiekalà ir tà, kuris reiðkia keletà patiekalø, mes turime visas mûsø rankas. Ir jei mes visi turime tai padaryti rankomis, virimo procesas sustoja ilgai ir uþtikrina varginantá.

Verta pirkti darþoviø trupintuvà. Jis pakeis mus daugeliu dalykø ir paruoðs já didelëje ir lengvoje technologijoje. Jo pagrindinis tikslas yra tam tikros maisto prekës susiskaidymas. Santykiuose, kuriems ðiuo metu reikia. Tikriausiai jis kauliukai, susmulkina arba sumalkite produktus. Elektrinis darþoviø trupintuvas taip pat gali padëti mums maiðyti. Paskutiná kartà maisto ruoðimo laikas ir pastangos, reikalingos visiems ðiems dalykams paruoðti, bus þymiai sumaþintos. Svarbiausias elementas, kuris ið tikrøjø yra prietaiso pagrindas, yra pjovimo peilio kokybë. Kaip þinome su nuobodu peiliu, mes nieko nedarysime. Kuo daugiau smulkintuvo peiliuose yra sparnai, tuo labiau, nes maiðymas ir pjovimas sustoja efektyviau. Nepriklausomai nuo to, ar korpusas yra pagamintas ið paprasto ar plastiko, jis turi bûti kantrus ir atsparus. Nerûdijantis plienas yra pats tinkamiausias pasirinkimas, nes jis yra iðradingesnis ir suteikia stabilesná pagrindà. Papildomas pranaðumas yra galimybë dirbti ir akumuliatorius, kad mes galëtume naudoti smulkintuvà laisvoje vietoje be poreikio prijungti já prie lizdo. Prietaiso galia yra didelë vieta. Kuo daugiau jos yra, tuo labiau ji palaiko ir spræs tam tikrus gabalus. Pasukimø skaièius ir prisimena vietà. Daþniausiai matome greitá, kuriuo gali atlikti mûsø smulkintuvas. Kiekvienas lygis turi skirtingà galià, todël galime já valdyti pagal jûsø poreikius.