Kasos aparato internetine parduotuve

Kasos aparatas dabar galioja beveik visose parduotuvëse, o prekiø iðdavimas be kvito yra draudþiamas ástatymu - tai tikriausiai vyksta tik derybose prekybos mugëse. Kartais pardavëjas taip pat turi neðiojamà kasos aparatà.Fiskalinis kasos aparatas vykdomas pardavëjo, veikianèio pardavimø statistikoje, su kitu - klientu, kuris, naudodamasis ðiuo árankiu, gauna pirkimo patvirtinimà gavimo forma. Jei jis pastebi kaltæ, bilietas suteikia jam teisæ á skundà. Parduotuvës savininkas, dëka jos, gali matyti gerà gyvenimà, kad þmonës ne apgaudinëja, o valstybë - kad verslininkas moka PVM, kurio suma yra visa suma. Tai tik keletas kasos privalumø, taèiau yra tikras dalykas: paðto kasos aparatas verslininkams palengvina gyvenimà.

Kasos aparatai - amerikietis XIX a

Taigi nuo pat pradþiø JAV yra verslumo lopðys, kur dràsesnis buvo sëkmingas ir nuolat sugebëjo uþdirbti milijonus. Ðûkis „ið skudurø á milijonieriø“ nëra tuðèias þodis: sunkus ir praktiðkas gali plisti sparnus ten. Tai buvo kaþkas aukðèiau James Jacob Ritty. Bûdamas keliø barø savininku, jis turëjo atidþiai stebëti ir, kaip matyti, neturëjo atsidavimo savo darbuotojams. Na, ar ne, jis paskatino savo naujà iðradimà ir sukûriau savo atsiskaitymo maðinà. Pirmasis kasos aparatas, vëliau já pavadino „nesudëtingu kasininku“, tarnavo ið viso laikrodþio ir stalèiaus, ir kai jis buvo pastatytas, jis garsiai skambëjo. Skambutis jums praneð apie sandorá, parduotuvës savininkas jau galëjo pamatyti, ar kasininkas nebuvo vagia. Tikriausiai neturtingam pardavëjui tuo metu nebuvo puiku, kad bosas já traktuoja tiek daug, bet iðradimo dëka jis galëjo iðvengti nepagrástø kaltinimø. Pirmasis kasos aparatas buvo itin puoðnus, galingesnis uþ tuos, kurie atrodë kukliai, ðiandieniniai kasos aparatai yra ávairesni ir efektyvesni.