Kasos aparatas su elektronine kopija

Fiskaliniai kasos aparatai novitus maùa plus e yra apyvartà registruojantis prietaisas ir prekybos mokesèio bei PVM dydis, kuris mokamas uþ maþmeninæ prekybà. Kasos aparatas yra elektroninis.

Kai kurie finansiniai kasos aparatai neturi vidinës atminties arba jie nemoka daugiau duomenø naudodami vidinæ atmintá, nes naudoja iðorinæ atmintá. Italijoje ir Graikijoje fiskaliniai kazino veikia Lenkijoje, nors jie yra ðiek tiek skirtingai programuojami. Aktas, turintis átakos kasos aparatø naudojimui registruojant prekes, yra Finansø ministerijos sprendimas dël privalomo maþmeninës prekybos registro.

Ðis ástatymas ápareigoja verslininkà uþregistruoti pardavimus naudodamasis kasos aparatu, kuris registruoja já elektroninëmis technologijomis ir sumokëti sveikà biurà rengdamas privalomà kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Kasos aparatai gali bûti iðleidþiami autonominiu ir kompiuteriu. Ðiø numeriø atveju kasos aparatai yra papuoðti elektroninës árangos patalpoje ámontuota programine áranga. Kasos aparatai, turintys integruotà nepriklausomà sistemà, turi ámontuotà PLU kodø registrà, o jø klientas gali veikti su parduodamø produktø tarifais, pavadinimais, kainomis ir, jei taikoma, brûkðniniais kodais. Nëra abejoniø, kad kasos aparatai, paremti kompiuteriu, yra didesnio interferencijos galimybë, kurià galime pakeisti naudojant kompiuterinæ klaviatûrà. Tokie árenginiai yra ðvelnesni naudoti, nes jie uþtikrina daugelio kasos aparatø privalomumà paèioje sistemoje, kurià kontroliuoja IT specialistas arba asmuo, apmokytas vykdyti fiskalinæ programà.

Kompiuterinëse sistemose naudojami spausdintuvai, prijungti prie kasos ir kompiuterio, naudojant specializuotà programinæ árangà. Dël to paties fiskalinio þmogaus nenorime galvoti apie tai, kad yra rezervinis fiskalinis kasos aparatas. Rezervinis kasos aparatas yra aiðki nelaimingo atsitikimo sëkmës vertë ið áraðymo árankiø. Ypatingo prietaiso ásigijimas turëtø bûti visø pirma naudojamas kiekvienam svarbiam prekybos ir paslaugø tinklui, tokiu atveju specialios árangos pirkimas nëra kiekviena didelë sàskaita, o klientø pasitenkinimas yra svarbiausias. Sëkmingai mikroámonëms ekonominiai klausimai gali atlikti svarbesná vaidmená.