Kasos aparatas euro 500t patogus vadovas

Á ápareigojimus, susijusius su kasos aparato savininku, neátraukiami tik darbai, susijæ su jø importu ir fiskalizavimu. Prieðingai, jie visø pirma vertina vëlesná laikotarpá, kai turime tam tikrà kasos aparatà. Kas yra jûsø atsakomybë?

Kà mokesèiø ástatymas suteikia mums departamente taip pat naudojant kasos aparatus?

1. Kvitai, áplaukos.

Pirmas dalykas yra gauti kvitus. Jûs girdëjote apie veiksmus, kad klientai gautø kvitus ið pardavëjø. Bet kokie tokie veiksmai? Kvitas yra árodymas, kad mokesèiø inspekcijai mokëtinas mokestis buvo pateiktas pardavëjo sàskaitose. Nëra gavimo, gali bûti nurodoma dalyvaujantiems, kad ðis mokestis nebuvo átrauktas. Èia turime veikti, kad bûtø paðalinta mokesèiø ir konkurencingo nesàþiningumo rûðis.

2. Dienos fiskalinë ataskaita.

Kasdieninë fiskalinë ataskaita yra dar viena verslininko pareiga. Na, po kiekvienos dienos (bet taip pat prieð pradedant prekybà kità dienà, verslininkas privalo uþpildyti ataskaità. Jame bus nurodytas mokesèio, kurá verslininkas turi sumokëti mokesèiø ástaigai, atitinkanèiai jos registruotà buveinæ, vertë. Paprasta? Atminkite, kad ði ataskaita norima fiskalinës kontrolës atveju.

3. Mënesinë fiskalinë ataskaita.

Taip pat, kai sëkmingai vykdant kasdienæ ataskaità, bûtina pateikti analogiðkà mënesinæ ataskaità. Svarbu atsiþvelgti á viso mokesèio, kurá turime mokëti uþ visà mënesá, vertæ. Kaip turëtume parengti ðá praneðimà? Ðia prasme poreikis yra gana paprastas. Mënesinë fiskalinë ataskaita pageidauja, kad ji bûtø pateikta iki paskutinës mënesio, kurá ji domina, diena.

4. Kasos aparatas.

Turëdamas fiskalines pinigines iðmokas, taip pat ásipareigoja áraðyti áraðus á kasos darbà. Svarbu, kad ðie áraðai, taip pat visos knygos bûtø saugomos ðalia esanèiø kasos aparatø. Þinoma, ðie áraðai bus uþduodami atliekant mokesèiø inspekcijà, kurià verslininkas atliks mokesèiø inspekcijoje.

Santrauka: & nbsp; Kasos aparatai turi daug atsakomybës. Taèiau, rûpindamiesi jais, garantuojame, kad padedame teisëtai dideliø. Todël, atlikdami ávairias mokesèiø inspekcijas, mes galime árodyti mokesèiø inspekcija.