It saugumo sistema

Vaþiuojamoji maðina kelia grësmæ já aptarnaujanèiam keleiviui arba ðalia jo. Ðiuo poþiûriu reikëjo árenginiuose árengti saugos komponentus, iðlaikant gamybos pajëgumus. Saugos komponentus ir metodus daþniausiai naudoja pramoninës ámonës, turinèios didelá kapitalà, kad uþtikrintø organizacijà ir paprastas technologijas, maðinø gamintojus ir technologiniø linijø partnerius.

Asami hair

Lenkijoje, be kita ko, ðis abejones reglamentuojantis dokumentas Ûkio ministro 2002 m. Spalio 30 d. Nutarimas dël bûtiniausiø darbo saugos ir higienos reikalavimø, taikomø maðinø naudojimo darbe srityje (Ástatymø leidinio Nr. 191, 1596 punktas, su pakeitimais. Teisës aktuose ir ástatymuose nustatyta, kad maðina turi bûti árengta bet kuriuo metu su paèiu avarinio saugojimo priedu, kuris paðalins pavojø arba já uþkirs. Iðimtis - tai maðinos, kuriose saugos jungiklis nesumaþina pavojaus, nes jis nebus laikomas sulaikymo valandà ir neuþkerta kelio grësmei. Populiariausi jungikliai yra: jungikliai ir elektromagnetiniai saugos maðinø blokai ir technologinës paþangos, ribiniai jungikliai su saugos darbais maisto ir farmacijos pramonëje (didelë galia ir stiprumas svarbioms darbo sàlygoms, magnetiniai saugos jungikliai ir koduoti jungikliai, kojiniai jungikliai. Apsauginis jungiklis turi bûti sumontuotas aiðkiai ir lengvai prieinamu bûdu (ðuliniuose ar duryse, suteikiamas atpaþástamai mokyklai (raudona rankena geltoname fone, kad maðinos elgesys galëtø ataka artimoje ateityje. Maðinos sustabdymas yra skirtas iðvengti nelaimingø atsitikimø, sumaþinti nelaimingo atsitikimo pasekmes, taip pat uþkirsti kelià sugadinti maðinà, jei ji serga.