Gesinimo medthiagos ypae atsithvelgiant a gesintuvo tipa

Gaisrai gali bûti iðnykæ kelioms rûðims, viskas priklauso nuo ávairiø veiksniø. Tai apima degià medþiagà, jos skaièiø ir susiskaidymà bei gaisro savybes. Vieta ir laikas, praëjæs nuo ugnies pradþios. Kokiomis aplinkybëmis vanduo nuleidþiasi?

https://neoproduct.eu/lt/detoxic-labai-efektyvi-parazitu-valymo-energija/

Gesinimo gesinimas - tai vandens gesinimas, kuris apima degiø alkoholiø skiedimà degimo srityje ir taip sumaþinti deguonies koncentracijà iki kainos, kai degimas tampa neámanomas. Deguonies koncentracija, kurioje slopinamas degimo procesas, vyksta tik 35% vandens garø koncentracijos degimo zonoje esanèiø alkoholiø ir garø miðinyje. Taip pat verta paminëti, kad geriausi gesinimo rezultatai yra naudojant soèiøjø garø kieká, esant slëgiui nuo 6 iki 8 atmosferø.Uþdegamose patalpose, kuriø tûris yra apie 500m3, daþniausiai reikia gaisrø, daþniausiai gesinant. Kur, bet daþniausiai gesinate gaisrà? Be abejo, putos yra neprilygstamos degiø medþiagø ir medienos dþiovyklø dþiovyklose. Vandens garai yra susijæ su gaisrø apsauga naftos produktø pumpavimo metu, vulkanizavimo katilø apsaugai, iðtaisymo kolonëlëms arba laivø gaisrø apsaugai. Gesinimas su garais surenka ir gesina skysèiø, kuriø temperatûra yra 60 ° C, gaisrus. Verta þinoti, kad gaisro vietos gesinimas ar apsauga nuo vandens garø bus ypatingai stiprus, tuo idealiau skysèio uþdegimo temperatûra. Dujø gaisrø sëkmei pasireiðkia ir padeda vandens garai, taèiau tik uþdarose erdvëse, kuriø talpa maþa. Be to, vandens garai nurodo ir gesina kietus objektus, pvz., Elektros ar kompiuterinæ árangà.Verta turëti tà porà kaip gaisro gesinimo medþiagà, kad nebûtø susieta su gamtinëmis erdvëmis. Nors ne tik. Vandens garai neturëtø bûti sëkmingai naudojami, kai norima dideliø auðinimo efektø. Be to, garai nenaudojami ir patalpose, kur jis tikriausiai sudegina darbuotojus, kurie pasirenka dirbti jose.Taèiau, naudojant vandens garus, nepamirðkite apie saugumà. Vandens garai yra terpë, kurià galima lengvai sudeginti. Gesinant vandeniu, kyla pavojus, kad susidaro erdvë ir drëgnas oras.