Gastronomijos sistema

Titan gel

Restoranas veikia kaip galingas pastangas daugelyje vietø. Viskas sukurta ið tinkamø patalpø, kuriose bus ásikûræs mûsø restoranas. Ji turi bûti nurodyta prieinamoje vietoje ir atitikti tam tikrus sanitarinius reikalavimus. Tada reikia rûpintis savo patalpø interjeru.

Tai ne tik apie tai, kad jam rûpi baldai, bet visø pirma apie aukðtos kokybës gastronominæ árangà. Ir tai dar ne viskas. Vis daugiau restoranø naudojasi specializuota programine áranga, kuri apima teikiamø paslaugø kokybës gerinimà. Ðiuolaikinë maitinimo sistema gali integruoti visus to regiono IT árenginius taip, kad jie galëtø bendradarbiauti tarpusavyje. Ðio sprendimo bruoþas yra aukðtas darbuotojø darbo gerinimas. Ðio þanro bûdai gali iðspræsti daugelá problemø, kurios gali turëti átakos restorano atmintyje. Gerti ið jø yra per daug klientø lûkesèiø uþsakyti. Ðis atvejis gali ávykti, kai tuo paèiu metu bare yra per daug sveèiø. IT sistema leis mums kontroliuoti ðá elementà taip, kad visi vyrai kuo greièiau gaus uþsakymà. Gastronomijos sprendimai yra papildomas pranaðumas, ypaè kliento poþiûriu - jie gali tvarkyti naujus mokëjimo bûdus. Be to, jie bendradarbiauja su mokesèiø spausdintuvais, kurie labai pagreitina klientø aptarnavimà. Verta paminëti, kad naudojant „Bluetooth“ technologijà galima spausdinti sàskaitas faktûras belaidþiu bûdu. Papildomas trûkumas yra galimybë iðraðyti sàskaitas ir siøsti jas el. Paðtu. Ðiuolaikiniai IT sprendimai gali bûti taikomi ne tik restoranams. Jie gerai dirba ledø parduotuvëse, konditerijose, picerijose arba netgi maisto sunkveþimiuose. Tinkamas naudojimas yra glaudesnio ir efektyvesnio klientø aptarnavimo rezultatas.