Filmas apie kompiuterio priklausomybae

Moderniø metodø, áskaitant internetà, kûrimas reiðkia, kad jûsø butas tampa nauju. Tam tikras darbas mums tyliau ir greièiau sustabdomas. Kita vertus, turime bûti labai ðvelnûs, nes kompiuteris, kurá naudojame taip daþnai, kelia pavojø mums.

Taigi, jokio pokðtas, nors ir faktas. Kompiuterio priklausomybë, kuri kontroliuoja savo pajamas tam tikrame elemente, tampa vis populiaresnë problema, verèia já daug laiko gyventi prieðais já. Sëkmingai laikui, kai net daugiau þmoniø praranda priklausomybæ nuo kompiuterio, gydymas tampa dar madingesnis. Yra dar daugiau centrø (mano vietoje Krokuvoje, kuriuose priklausantys asmenys ið naujojo ðou yra kilæ ið civilizacijos pasiekimø, tai yra internetas, iðlaikant visà jos kontrolæ.

Kaip veikia terapija? Ji ásipareigoja informuoti pacientà apie tai, kad jo priklausomybë yra vertinga ir finansinë, o ne taip, kaip ypaè pacientø protas - iðrado artimuosius. Tiesiog tuo metu, kai pacientas suþino apie savo priklausomybæ, jis naudojamas tolesniems gydymo etapams. Darbe daugiausia dëmesio skiriama mokymuisi, kaip tinkamai naudotis kompiuteriu ir internetu. Taigi, kas tai yra? Labai gyvas pristatyti specialø dienoraðtá ir, be kita ko, surengti iðsamius dienos planus. Ðie tikslai turi tiksliai atsiþvelgti á kitas sugerianèias veiklas, ðiuo etapu pateikiamas paprastas judëjimo ir veiksmingos poilsio laikas.

http://marktest.pl/lt-biostenix-sensi-oil.html

Priklausomybë nuo kompiuterio yra galinga problema, kuri, be kita ko, skelbia psichomotoriná jaudulá, obsesiná màstymà ar pasitraukimà. Su paskutine bet kokia priklausoma moteris gali susidoroti, jei ji suranda profesionalià paramà.