Dulkio padalinimas id plastiko

Dulkiø iðtraukimo sistemos naudojamos beveik visur, kur yra darbo vietø uþterðimas sausomis dulkëmis ir labai smulkiomis dalelëmis. Ðio modelio technologinis dulkinimas visø pirma nustatomas energijos, keramikos, suvirinimo, metalo, medienos, farmacijos ir maisto dalyse, daþniausiai naudojamas dulkiø ðalinimo árankis yra vadinamasis kasetës dulkiø surinkëjas.

Gërimai ið svarbiø problemø, galinèiø atsirasti gamybos ámonëse, yra dulkës, susidaranèios kiekvienos gamybos proceso metu.Ðis apdulkinimas visø pirma atsiranda pasibaigus kitos medþiagos apdorojimo bûdui arba uþpilant arba perkeliant birias medþiagas.Deja, dël susidariusiø dulkiø þmogaus sveikatai yra labai mirtinas spaudimas. Kuo maþesnës dulkës, tuo kenksmingesnë. Kas gera, kai kurie þiedadulkës yra toksiðki ir netgi kancerogeniniai.Ðiandien nëra þinoma, kad visas darbuotojo kambario dulkëtumas gali bûti sveikatos problemø ir profesiniø ligø pagrindas. Nuo paskutinës bûklës labai svarbu iðsklaidyti orà.

Kad dulkiø iðtraukimo sistemos bûtø naudingos, naudokite vietinius iðmetimo vamzdþius. Jie gyvena daugiausia savarankiðkø ginklø, suckers ar namø ûkiø tipo gaubtuose, kurie yra netoli tarðos ðaltiniø.

Reguliariai turi bûti paðalintos visø rûðiø kaupimosi dulkiø grupës. Ðis veiksmas padeda iðvengti dulkiø perkëlimo ir atkûrimo. Kai gamybos salëje gaminamas dulkiø sluoksnis, reikia naudoti pramoninius dulkiø siurblius, nes dulkiø susidarymas aplink árangà kelia rimtà grësmæ.Labai bûdinga, kad dulkiø surinkimo sistema jokiu bûdu neturi kaupti elektrostatiniø krûviø, nes tai gali sukelti kibirkðtá ir gaisrà.

Be to, jums reikia prisiminti jungèiø sandarumà statyboje. Turëtø bûti þinoma, kad kiekvienas nutekëjimas sukelia baudø ásijungimà á iðoræ ir viduje sumaþina dulkiø ðalinimo efektyvumà.