Dulkio idtraukimo bakai

Prieð ádiegdami visà tam tikros vietos dulkiø surinkimo sistemà, reikia árengti gerà dulkiø iðtraukimà. Tinkama sistema yra specialiai suprojektuota sistema, individualiai pritaikyta prie korpuso, turinèio konkretø apdulkinimà.

Dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas - tai paslauga, kurià reikia uþsakyti gerai inþinerijos ámonei. Prieð biurà, o greièiau jos þmones, susidurs su sistemos projektavimu, visø pirma jie turi eiti per namus ir atlikti iðsamius eksperimentus bei analizæ. Pasirenkant tinkamas vëdinimo maðinas, pradþioje bûtina susipaþinti su gamyklos gamybos specifika ir sukurti pirmàjá stebëjimo ir kontrolës platformos projektà. Viskas turëtø bûti paprasta ir paprasta, kad perspektyvoje suprojektuota dulkiø iðtraukimo sistema bûtø suprojektuota þinomu prekës þenklu. Ðiø iðankstinio projekto analizës metu svarbiausia yra oro greièio ávertinimas uþterðtame interjere, svarbu patalpoje patalpinti orà pagal sanepidu taisykles ir ávertinti oro greitá vamzdynuose, kad bûtø iðvengta jø uþterðimo. Tai gerai ir teisingai apskaièiuota ir paskirstys visus reikiamus duomenis, dulkiø surinkimo sistema gerai suplanuos, realizuos savo stiprybæ perspektyvomis, o jo aptarnavimo iðlaidos nebus per didelës. Visà dulkiø ðalinimo metodà vis dar puèia á ðvarià oro salæ, o þiemà naudingas ir gaivus oras. Pasirinkdami tinkamus pjovimo árenginius ir tinkamus dulkiø surinkëjus, oras gali bûti ne tik valomas, bet ir statomas ðilumos ar aukðto oro kiekis. Tinkamai suprojektuota dulkiø ðalinimo sistema, kurià ádiegë gamyklos vadovybë, yra pakankama, kad jà bûtø galima sumontuoti ir iðvalyti, kad bûtø iðvengta profesinës ir profesinës þalos. Tokio prietaiso dëka visa iðsami ir ventiliuojanti áranga gerai atliks ir sumas, reikalingas jø darbui atlikti, ir þmonës augins gerai iðvalytus kambarius.