Dukuosena mergaitei su akiniais

Sektoriuje naudojami dulkiø siurbliai dël ilgo valytino ploto, kuriuos jie turi iðvalyti ið keliø pavojingø atliekø, turëtø bûti apibûdinami ne tik atsiþvelgiant á gerà talpyklos dydá ir funkcionalumà, bet ir atsparumà gedimui ir apsaugai nuo sprogimø. Visos ðios charakteristikos atitinka „ATEX“ dulkiø siurblius, kurie leidþia juos sëkmingai susieti sunkiomis sàlygomis, kartais susijusiomis su sveikatai kylanèia rizika ir buvimu.

Naudojant ATEX dulkiø siurblius galima organizuoti daug naujø sausø ir ðlapiø terðalø. Jie puikiai susidoroja su bet kokio tipo dulkiø, ðlako, ðiukðliø ar ketaus lauþo surinkimu, bet taip pat ir skystu. Daugelis tokio tipo dulkiø siurbliø leidþia pritaikyti juos prie specialiø sàlygø, kuriomis jie planuoja naudoti. Dulkiø siurbliø valymo elementai buvo gauti ið dideliø nerûdijanèio plieno klasiø. Prieð pradedant sprogimà árenginyje kartu su didelës tarðos kiekiu, jis apsaugo aukðtà siurbimo jëgà ir specialiai standintà ir papildomai pritvirtintà aliuminio filtro sluoksniu. Todël jie atlieka ðias sutartis ir punktus valymo árenginiø skyriuje, pagamintame specialiomis sàlygomis.

„ATEX“ dulkiø siurbliai parduodami kituose modeliuose, kuriø talpa yra maþdaug 40–100 l talpos, o jø kasdienis darbas átikinamas ilgiau, nereikalaujant iðtuðtinti bako. Tuo paèiu metu, esant tokiam dideliam dydþiui, dulkiø siurblio gamintojas suteikë galimybæ plaukti su dulkiø siurbliu, nes buvo árengti dideli ratai, turintys specialià stabdþiø sistemà.