Drabuthio vilkiko gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo jauniausias, pilnumas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik dideli, spalvingi spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko, finansiniai ir lengvieji audiniai. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Su jais átakà taip pat lëmë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Paprastiems drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su tinkamais þiedais, dekoruotais nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris atrodë anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduodami ðiuolaikiðkiausios kolekcijos drabuþiø momentai. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus iðleistos namø globos namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai remia ávairius ádomius ir aktyvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo produktus aukcionuose ir netgi kaip pardavimø medþiaga buvo apsilankyta bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas praneðë, kad paskutinë kolekcija atvyksta á parduotuves geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë planuoja atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame bûtø reikalingos atvirkðtinës kolekcijos, o ne stacionariosios parduotuvës.Jûsø mados prekës þenklas yra vienas ið sparèiausiø drabuþiø gamintojø. Pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, áskaitant daugumà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija planuoja kolekcijas profesinëse sàjungose su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad daug prieð pat parduotuvës atidarymà, pasiruoðusios kitam rytui, jie laþybø eilëse. Ðios kolekcijos yra ðios dienos.Ðios ámonës poveiká daugelá metø vertina vartotojai, taip pat ir pasaulyje, ir uþsienyje. Raðydami apie jà, netikslinga nekalbant apie pasitenkinimà, kurá ji gavo, ir uþtikrinanti, kad poveikis bûtø aukðèiausios kokybës.

flexa new

Þr mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Gdañsk