Deliones apskaitos programa

„Symfonia“ projektas yra paketas, palaikantis dominuojanèià padëtá vidutinëse ir maþose ámonëse. Tai pirmasis Lenkijos integruotas paketas, specialiai sukurtas „WindowsTM“ aplinkai. Programinë áranga dalyvauja vadovaujant ámonei savo kasdienëje energijoje ekonominiø ávykiø áraðø ir aptarnavimo vaidmenyse.

https://neoproduct.eu/lt/man-pride-sprendimas-padidinti-lyties-kokybe-ir-didesne-erekcija/Man Pride Sprendimas padidinti lyties kokybę ir didesnę erekciją!

Finansø ir apskaitos modulis palaiko svarbiausias apskaitos operacijas (dokumentø rezervavimas, balansai, atsiskaitymai. Finansinës analizës modulis per daug pripaþásta uþduotá remti ámonës finansinio ir ekonominio skyriaus darbà.Ilgalaikio turto programa padeda jums tvarkyti ilgalaikio turto, teisinio ir nematerialiojo turto apskaità ir atsargas. Personalo ir darbo uþmokesèio modulis numato atlyginimà ir mokëtinas rûðis. Jø dëka lengva apskaièiuoti darbo uþmokestá, saugoti darbo laikà ir tt Tai padeda gráþti ið JAV ir ZUS. Kita vertus, darbo uþmokesèio modulis apima ávairius atlyginimø nustatymo metodus - sukuria darbo uþmokestá ir ataskaitas. Jis taip pat spausdina pervedimø patvirtinimà.Prekybos programa padeda pardavimø ir sandëlio valdymo esmei (atsargø áraðai. Dël to galima iðduoti sandëliavimo dokumentus, parduoti, ásigyti ir pan. Tai nedviprasmiðkas prekiø þenklams, kurie yra keli filialai ir visiðkai suderinami su spausdintuvais ir kasos aparatais. Sàskaitos faktûros modulis gaunamas pardavimo ir pardavimo srityse. Tai leidþia iðduoti pardavimo dokumentus (sàskaitas, sàskaitas. Dirba su mokesèiø spausdintuvais.Maþas apskaitos modulis buvo sukurtas ámonëms, kurios sàlygoja supaprastinta apskaita. Tai leidþia lengviau áraðymo ir jø naudojimo gyvenvieèiø su ZUS (bendradarbiauja su mokëtojo planà. Aèiû atlikti svarbius atsiskaitymus su pavadinimais ir darbuotojams. Þymus palengvina iðeigos analizæ.