Dailidthio dirbtuves

Dailidës profesija þinoma tûkstanèius metø. Pakanka pasakyti, kad mane domino ði Biblijos Jëzaus Kristaus profesija su savo tëvu Józefu. Apdorojimo ir áspûdingo prarado tam tikros pozicijos menas kartu su metodo paþanga ir kitokiu produktø ir medþiagø atsiradimu, taèiau net ir ðiandien stalystës ámonës nepraneða dël uþsakymø þalos.

Kaip paaiðkëja ðiandien, dailidþiø ámonës daþnai yra labai efektyviai ir moderniai organizuotos ámonës, kurios naujausius technologinius sprendimus taiko paprastu bûdu, o galø gale nëra kitø pramoniniø daliø.

Natûralu, kad visø rûðiø medienos apdirbimo maðinos yra jø vaikðèiojimo principas, o tada: pjûklai, obliavimo staklës, storikliai, frezavimo staklës, tekinimo staklës, taip pat keletas maþesniø árenginiø, bet ne maþiau reikalingi, pvz. ,

Ne maþiau svarbu yra nauji prietaisai, naudojami dailidþiø interesams, bet nëra skirti tiesiogiai medþiagø apdorojimui. Netgi jø laikosi pramoninës vietos. Tokie patiekalai naudojami gamybos metu susidaranèioms atliekoms paðalinti - lustai, dulkës ir kitos tokios dalelës. Dël ðios prieþasties dailidþiø laukas yra lengvai paðalinamas ið ðios rûðies atliekø bepiloèiu bûdu ir paðalinamas á laikymo butà, paprastai esantá ne pagrindiniame árenginio pastate.

Kokie geri lustai neturëjo nusileisti á ðiukðliadëþæ - jie paprastai yra sudeginti ir ákvëpti á ðiuolaikiná gamyklos patalpø gydymà. Yra galimybë valdyti ðiurkðtesnius lustus - juos parduoti kaip þirgø ir kitø gyvûnø narvø bazæ.