Centriniai dulkio siurblio elementai

Centriniai dulkiø siurbliai daþniau atliekami vieno ðeimos blokuose. Tai labai kompetentingas ir toli saugus sprendimas, leidþiantis jums praleisti laikà individualiame namuose, nepriklausomai nuo jø padëties ir nepriklausomai nuo objekto pavirðiaus. Tuo paèiu metu aukðèiau minëta uþsakymo prieþiûra suderinama su storu komfortu ir didþiuliais patogumais.

Kà reiðkia centrinis siurbimas? Tai yra dabartinë árenginio, árengto gamykloje, organizacija. Visuose kambariuose jûs pasirinksite uþdarà butà dulkiø siurbliui skirtam teleskopiniam vamzdeliui, kurá tiesiog reikia nuimti, prijungti ir dulkiø siurblys veikia. Vamzdis prijungtas prie centrinio bako, kuris patenka á rûsio rûsá ar garaþà, o visas iðvalytas ir pridëtas ðiukðles automatiðkai perkelia á paskutiná pagrindiná konteinerá.Kas yra centrinio dulkiø siurblio pranaðumas, palyginti su klasikiniu ekvivalentu?Centrinis dulkiø siurblys paprastai turi labai didesnæ energijà nei tipiðkas vakuumas, dël kurio jis sukuria taupymà, nes siurbimas yra intensyvus ir sunkus. Viskas, ko reikia, yra keletas smûgiø, kad grindys bûtø ðvarios.Antrasis privalumas yra patogumas. Namø valymas tradiciniu dulkiø siurbliu maiðomas su ðios árangos pakartojimu nuo kambario iki aplinkos. Jûs turite iðlaikyti já ið kambario á kambará, nuo grindø iki grindø, perjungti ryðá, padëti jam. Centrinis dulkiø siurblys paðalina visus ðiuos trûkumus. Po dulkiø siurbimo patalpoje viskas, kà jums reikia padaryti, yra ádëti á kità kambará. Jums nereikia nieko turëti ir imtis. Be to, svarbu turëti platø komforto spektrà, jei reikia iðvalyti vienà kambará. Jums nereikia pasiekti viso dulkiø siurblio, bet tik vamzdþiui, dabartinëje konkreèioje vietoje.