Bevielis kasos aparatas

Kiekvienas verslininkas, kuris yra fiskalinis kasos aparatas savo kompanijoje, kiekvienà dienà kovoja su tolimomis problemomis, kurias gali sukurti ir árenginiai. Kaip ir bet kokia elektroninë áranga, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo defektø ir kartais sugadina. Ne visi verslo savininkai þino, kad bet kuriuo metu, kai áraðai atliekami naudojant kasos aparatus, jis turëtø turëti antrà toká prietaisà - ðiuo metu, jei yra pagrindinis gedimas.

Atsarginës kasos aparato nebuvimas tolesniam prekiø ar pagalbos pardavimui gali paskatinti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes tai uþkerta kelià pardavimø registravimui pagrindinio árenginio gedimo metu. Á kasos aparatus saugomi dokumentai turëtø apimti kasos aptarnavimo knygelæ. Ðiame tekste ne tik ávedami visi árenginio remontai, bet ir patarimai dël kasos ar jos pakeitimø fiskalizavimo. Á aptarnavimo knygà taip pat turëtø bûti átrauktas unikalus numeris, kurá mokesèiø inspekcija gavo kasininkui, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose naudojamas pinigai, adresà. Visa ði informacija galioja mokesèiø inspekcijø atveju. Bet kokie kaseèiø idëjos pakeitimai, áskaitant jo pasikeitimus, vyksta specializuotos tarnybos veikloje, su kuria visi verslininkai, naudodami kasos aparatus, turëjo pasiraðyti sutartá. Labai gerai - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie kasos pakeitimus. Pardavimai fiskalinëmis sumomis turëtø veikti nepertraukiamai, o jei kasos aparatas yra pilnas, nuomonë turi bûti keièiama á kità, nepamirðtant skaityti atmintá. Kasos aparato atminties skaitymas gali bûti - ir taisant, bet ir tik ágaliotam subjektui. Be to, ðis darbas turi bûti vykdomas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio kopija patenka á mokesèiø inspekcijà ir kità - verslininkui. Jis privalo saugoti ðià ataskaità kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - jo kaltë gali paskirti bausmæ.