A thinias orientuotas valdymo koncepcijas

„Costomer Relationship Managment“ programinë áranga „Crm“ turi vienà valdymo koncepcijà. Tai procedûrø rinkinys ir vis dar bûtinos priemonës yra per daug uþduotys tinkamai valdyti santykius su klientu. Jo pagrindinis veikëjas yra automatizuoti ir palaikyti procesà kliento ir organizacijos keliuose.

Ði sistema skirta geleþinkeliams remti tokiose srityse kaip rinkodara, valdymas, klientø aptarnavimas ar pardavimas. Tuomet sprendimas padeda iðlaikyti informacijos centriná þmogø. Ði koncepcija turëtø remti visus þmogaus kontakto su organizacija etapus, ty atpaþinti kliento poreikius, nustatyti klientà, sudaryti konkretø sandorá ir aptarnavimà po pardavimo. Paminëdami Costomer Relationship Management, galite suþinoti tris ðio plano bûdus: interaktyvià, operatyvinæ ir analitinæ sistemà.Interaktyvi CRM sistema vadinama kontaktø centru arba komunikacijos CRM. Juo siekiama tvarkyti visus galimus þmogaus kontaktinius kanalus su tam tikra organizacija. Ði sistema buvo sukurta skambuèiø centro pagrindu.Operacinë CRM sistema leidþia jums rinkti ir papildomai perduoti informacijà apie klientà. Tokia informacija pirmiausia leidþia plaèiam ir universaliam potencialaus pirkëjo aptarnavimui. Ði sistema vadinama „front office“ sistema. Jis sukuria tris funkcines grupes, pvz., Rinkodarà, pardavimus ir techninæ pagalbà. Visa operacinë cm yra apie kliento ásigijimà, pardavimo uþbaigimà ir kliento iðlaikymà pavadinime.Analitinë CRM sistema yra planuojama analizuoti klientø informacijà. Pirmiausia ji turi klientø segmentavimà, jø privalumø analizæ, lojalumà ir krepðelio analizæ.CRM programinë áranga pagrásta piltuvo platforma, vadinama piltuvu.Ðis realizavimas rinkoje jau daugelá metø. Ir kiekvienà dienà jos naudojimas vis labiau gerëja. Pirmiausia tai yra dël to, kad prieigà prie informacijos ir ðiuolaikiðkesnes technologijas galima lengviau ir patogiau.Apibendrinant galima teigti, kad reikðmingos jëgos CRM programinë áranga leidþia geriau suprasti kliento vertæ.